Skip to main content

ระบบ ThaiMOOC จะทำการปิดปรับปรุง ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม ถึง วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562, ขออภัยในความไม่สะดวก

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย | Use of technology for research development

Enrollment is Closed

รายวิชา

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย

Use of technology for research development

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

อาจารย์ผู้สอน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย รูปแบบและประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมสารสนเทศสำหรับการกำหนดกรอบความคิด สารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังวิจัย สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลการทดลอง สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ ฯลฯ สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่งานวิจัย การนำข้อมูลมาประมวลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม ฯลฯ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย ที่ช่วยให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมสารสนเทศสำหรับการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

2. ผู้เรียนสามารถสืบค้นและเลือกสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้

3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยได้ถูกต้อง

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. Course Number

    swu010
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1.30-2 ชั่วโมง/สัปดาห์