Skip to main content

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน

Enrollment is Closed

ชื่อวิชาภาษาไทย : แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน : ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนและภาษาอินโดนีเซีย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : A Mooc of Three Foreign Languages Resources: French, Chinese and Indonesian
จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 25 ชม
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 2 ชม
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานขับรถบริการแท็กซี่ ผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการร้านค้าปลอดภาษี เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับแจ้งความ
แนะนำรายวิชา

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (รหัสวิชา ThaiMooc PSU001) คือ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศสามภาษาคือภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนและภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการเรียนตามอัธยาศัย เน้นการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพต่างๆ เช่นทำงานในวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานขับรถแท็กซี่ พนักงานต้อนรับในพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความ เป็นต้น

แหล่งทรัพยากรกาเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนนำภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซียไปใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความสามารถทางภาษาหรือความฉลาดใดๆ เป็นการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. LO1-ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการบอกราคาสินค้า การทักทาย การบอกทิศทาง การแนะนำตัวเอง การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การบรรยายสรรพคุณสินค้า การจองห้องเพื่อเข้าพักโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งความของหายที่สถานที่ตำรวจ
  2. LO2-เรียนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนและภาษาอินโดนีเซีย การใช้คำเดี่ยวๆ การใช้คำในบริบท การหาคำและความหมาย
  3. LO3-ในแต่ละวิชา ผู้เรียนจะสมารถใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อเรียนเพิ่มเติมด้วยตนเอง สามารถใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บแล็ตเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
  4. LO4-พัฒนาทักษะการออกเสียง
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อมีเวลาเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง
Associate Professor Dr.Sombat Khruathong
Faculty of International Studies, Prince of Songkla University, Phuket Campus
Aj.ian Eschstruth
Faculty of International Studies, Prince of Songkla University, Phuket Campus
Associate Professor Dr. Chen Xiaoda
Director of Confucius Institute at Phuket
Mr. Rao Xiaochuan
Chinese teacher at Confucius Institute at Phuket
Aj.I Kadek Purnawan
Faculty of International Studies, Prince of Songkla University, Phuket Campus
Aj.Erfan Efendi
Faculty of International Studies, Prince of Songkla University, Phuket Campus


อำนวยการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Directed by Prince of Songkla UniversityCreative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์
รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้
“เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)"
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”