Skip to main content

การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ MU-MOOCชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Caregivers techniques


เกี่ยวกับรายวิชา

เทคนิคการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทั้งความรู้และทักษะ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแนะนำครอบครัว คนรอบข้าง ให้ดูแลผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : Nate.hon@mahidol.ac.th


วัตถุประสงค์การเรียนรู้


- ผู้เรียนมีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม

- ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุได้ทั้ง 3 ด้าน อย่างถูกต้อง

- ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวผ่านการอธิบายและการสาธิต

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์

10 ชั่วโมง/2 ชั่วโมง

ของเนื้อหารายวิชา

- วิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

- เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)

-

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพิ่มเติม


- กรมอนามัย. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2553.

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : ธนาเพลส 2551.

- กรมอนามัย. แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง. กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2557.

- สำนักอนามัย. คู่มือผู้ดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้ กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2558.


นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์ผ่าน/เกณฑ์ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 80% จึงจะมีสิทธิรับประกาศนียบัตร

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  mu014
 2. Classes Start

  May 01, 2017
 3. Classes End

  May 31, 2017
 4. Estimated Effort

  02:00
Enroll