Skip to main content

การจัดการสาธารณภัย...ใครๆ ก็ต้องรู้ MU-MOOC

Emergency Care in Mass Casualty Incident

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แนวทางหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ การรู้เท่าทันสาธารณภัย ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปควรมีทักษะในการจัดการสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

คุณสมบัติผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องการจัดการสาธารณภัย หรือ บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในสายปฏิบัติการ และ สายสนับสนุน

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2547
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2553
- Certificate International Disaster Management, Bournemouth, UK
- Certificate of Mass Casualty Simulation System (MacSim) Instructor course, Bangkok

E-mail: chaipool0634@hotmail.com

วัตถุประสงค์ของการเรียนในหลักสูตรนี้

เมื่อจบการศึกษารายวิชานี้แล้วจะต้องมีความสามารถในการ
1.ประเมินภาวะฉุกเฉินจากการเกิดสาธารณภัย โดยใช้หลักการ METHANE
2.สามารถตอบสนองต่อการเกิดสาธารณภัยได้โดยใช้หลักการ CSCATTT
3.สามารถวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินจากการเกิดสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆได้
4.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การจัดการสาธารณภัยไปประยุกต์ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์

10 ชั่วโมง / 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี/ เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

กลาง

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

-

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร

การเข้าเรียนครบ 80% และทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตร

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (ระบุเอกสาร ตำรา เว็บไซต์ ฯลฯ)

- www.th.undp.org/docs/publication

- www.amed.go.th

- ไชยพร ยุกเซ็น. การจัดการอุบัติภัยหมู่. ใน: ไชยพร ยุกเซ็น, ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, บรรณาธิการ. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๑. กรุงเทพ: ช่อระกา การพิมพ์; ๒๕๕๗. หน้า ๘๓-๙๓.


cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  mu010
 2. Classes Start

  May 01, 2017
 3. Classes End

  May 31, 2017
 4. Estimated Effort

  2:00
Enroll