Skip to main content

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ MU-MOOC

Enrollment is Closed

Change Management: Dimensions of Public Administration and Public Management

เกี่ยวกับรายวิชา

สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และมีความเป็นพลวัต องค์การทุกองค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รายวิชาเรียบเรียงเนื้อหา หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎี และเรียนรู้กรณีศึกษาของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยยกตัวอย่างสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในมิติที่ว่าด้วยการบริหารองค์การภาครัฐ เพื่อตอบรับต่อความต้องการสาธารณะในยุคปัจจุบัน

รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้อตกลงที่ 1 ขอให้ผู้เรียนที่ทะเบียนเรียน รับฟังการบรรยาย พร้อมตอบคำถามท้ายบททุกบทเรียน
ข้อตกลงที่ 2 ผู้เรียนต้องเรียนครบ 10 ชั่วโมง โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
ข้อตกลงที่ 3 หากผู้เรียนสนใจอ่านหนังสือเพิ่มเติม ขอให้ผู้เรียน ยืมหนังสือประกอบการเรียน หนังสือ การจัดการการเปลี่ยนแปลง (ตามละเอียดแนบ) คลิ๊กมาที่ลิงค์เนื้อหานี้
ข้อตกลงที่ 4 หากเรียนครบ 10 สัปดาห์ ขอให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อรับข้อสอบอัตนัย โดยแจ้งชื่อ Login และรายละเอียดต่าง (ตามเอกสารแนบ) คลิ๊กมาที่ลิงค์เนื้อหานี้
ข้อตกลงที่ 5 ขอให้ดำเนินการตอบข้อสอบอัตนัย ภายใน 48 ชั่วโมง
ข้อตกลงที่ 6 ขอให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อกำหนด และรับใบประกาศนียบัตร ภายหลังการประกาศผลสอบ (60 วัน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการจดจำเนื้อหาที่ได้ศึกษา Understanding and Rememberingวัดโดย ความต่อเนื่องในการรับฟังการบรรยาย (ไม่เว้นระยะการเข้าระบบการรับฟัง)

2.ผู้เรียนเกิดการคล้อยตามและเห็นความสำคัญ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการนำหลักคิดและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ Applying and Analyzing

การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ของผู้เรียน : นับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประโยชน์ของสถาบันการศึกษา : การจัดการสอนบน MOOC เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสามารถนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

Lect.Krish Rugchatjaroen, Ph.D.

Public Aministration Program

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : krishphd@live.com

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

10 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/ต่อครั้ง

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี /เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

ระดับเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)

ไม่มี

วันที่เปิดเรียน /ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

20 มีนาคม -20 พฤษภาคม 2560

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือการจัดการการเปลี่ยนแปลง (ผลิตโดยภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

2. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการภาครัฐ

3. สื่อเว็บไซต์จากแหล่งความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชน และภาครัฐแ

เกณฑ์การประเมินวัดผล

เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 80%

Course Staff Image #1

 

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

 1. Course Number

  mu001
 2. Classes Start

  Mar 20, 2017
 3. Classes End

  May 20, 2017
 4. Estimated Effort

  2