Skip to main content

เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ Technical Academic Presentation

Enrollment is Closed

รายวิชา

เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ

Technical Academic Presentation

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

15 ม.ค. 2561 - 25 เม.ย. 2561

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทและลักษณะของผลงานวิชาการ หลักการและแนวทางการนำเสนอผลงาน วิธีการเลือกแหล่งนำเสนอผลงาน รวมถึงวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบเอกสารและในที่ประชุมวิชาการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการได้

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแหล่งนำเสนอผลงานที่เหมาะสมกับผลงานทางวิชาการ

3. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาสม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. Course Number

    cu016
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์