Skip to main content

ลดความคลาดเคลื่อนทางยา เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี Reduce Med Error with technology

Enrollment is Closed

ลดความคลาดเคลื่อนทางยา เพิ่มความปลอดภัย
ของผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี

About This Course

ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากับผู้ป่วยมีผลกระทบที่รุนแรงทั้งต่อผู้ป่วยและต่อการให้การให้บริการของสถานพยาบาล ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเสียชีวิตหรือพิการจากความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น สถานพยาบาลเองมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาหรืออาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี จากสถิติการเพิ่มของอุบัติการความเคลื่อนทางยาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการศึกษาวิจัยหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาและหาทางป้องกันเพื่อลดปัญหาลง เทคโนโลยีเป็นอีกเครื่องมือหรือกลไกที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพและได้มีส่วนสำคัญในการลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้อย่างน่าสนใจ รายวิชานี้จะให้ความเข้าใจในปัญหา ความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยด้วยยา และให้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนหลักของการดูแลผู้ป่วยด้วยยา

วิชานี้เหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นิสิตและนักศึกษาในสาขาสุขภาพทุกคน

Course Staff

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email: anuchai.t@pharm.chula.ac.th


ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email: rungpetch.c@pharm.chula.ac.th


นายแพทย์ ดร. บุญชัย กิจสนาโยธิน

ศูนยพัฒนามาตาฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
email: boonchai@hsri.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา: 12 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา: เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน: 11 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560
* เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 2-3 ชั่วโมง
* ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้ เรียนด้วยด้วยตนเองตามอัธยาศัย
ค่าธรรมเนียมการเรียน: ไม่มี
สื่อการเรียนรู้: วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน สาธิต เยี่ยมชมสถานที่
ภาษาหลักของสื่อการสอน: ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา: ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี: -
คุณสมบัติผู้เรียน : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรสุขภาพ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกอุบัติการและความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication error) ตามขั้นตอนหลักของการดูแลผู้ป่วยด้วยยา (Medication Use Process)
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการสั่งใช้ยา (Prescribing) และอธิบายถึงบทบาทและตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการตรวจสอบและจ่ายยา (Verification and Dispensing) และอธิบายถึงบทบาทและตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาในขั้นตอนการบริหารยา (Medication Administration) และอธิบายถึงบทบาทและตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสรุปหลักของการใช้เทคโนโลยีในการลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาได้
เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalognkorn University

อำนวยการดำเนินงานโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directed by Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

 
CC-BY-NC-SA