Skip to main content

นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน (The innovation of sustainable home) CU-MOOC


"เปิดรับสมัคร และพร้อมเรียนแล้ว วันนี้"

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

"บ้านแห่งยุคอนาคตคืออะไร"

   บ้านแห่งยุคอนาคตถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์สภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีฐานคิดมาจากบ้านไทยในอดีตสร้างความสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ประหยัดพลังงานและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

   เนื้อหาวิชาจะสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทความเป็นอยู่ในสังคมไทย หยิบยกข้อดีของบ้านประหยัดพลังงาน และหลักการในการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อน ความชื่น ปัจจัยก่อโรคภูมิแพ้โรคประจำบ้านของคนในยุคนี้

   ความรู้ ความเข้าใจในวิชานี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้วัสดุ และออกแบบบ้านของเราได้ และเลือกใช้ปัจจัยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ น้ำ ลม ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้บ้านอยู่สบาย ห่างไกลจากโรค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้าน เข้าใจปัจจัยที่ทำให้บ้านมีความยั่งยืน การคำนวณอย่างง่ายเพื่อการประหยัดพลังงานและสร้างความยั่งยืน

   2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักคุณสมบัติที่ดีของบ้านแห่งยุคอนาคตที่สร้างความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เรียน

   สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

เกณฑ์การวัดผล

   เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
ข้าราชการบํานาญและอาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาปนิก และประธานมูลนิธิลดโลกร้อนด้วย ท่านมีผลงาน รางวัลและเกียรติคุณ หลายรายการ อาทิ รางวัลและเกียรติคุณ
-ปี 2554 รางวัล Thailand Energy Awards 2001 "อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงนประเภทอาคารใหม่" สำหรับผลงานอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
-ปี 2554 รางวัล Platinum Certificate for meeting the standard of the Malaysia Green Building Index (GBI) and the Singapore BCA Green Mark

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยสอน

ดร.สุธีวัน โลห์สุวรรณ
สถาปนิก และ นักวิจัย ผลงานด้านวิชาชีพ อาทิ
- โครงการออกแบบก่อสร้าง สถานที่สำหรับพิธีเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สะพานเชื่อมจากสถานที่สำหรับพิธีไปอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 และป้าย “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SUVARNABHUMI AIRPORT"
- ผู้ออกแบบวางผังและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงพื้นที่และออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน e-Mail

eng.chula.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  cu002
 2. Classes Start

  Apr 24, 2017
 3. Classes End

  May 28, 2017
 4. Estimated Effort

  2 Hours / Week
Enroll